Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2015

Πολιτικό Πρόγραμμα Πολιτικής Παράταξης ΚΟΙΝΩΝΙΑ (δ')


ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ

Μὲ εἰδικὴ νομοθεσία θὰ γίνει ἡ ἀποσύνδεση τῆς Δικαστικῆς ἐξουσίας καὶ τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας ἀπὸ τὴν κρίση τῶν ἑκάστοτε κυβερνώντων.
Οἱ δικαστικοὶ καὶ οἱ ἀξιωματικοὶ θὰ κρίνονται ἀπὸ τὰ συμβούλια κρίσεων τῶν κλάδων τους καὶ ὄχι ἀπὸ τοὺς ὑπουργούς, οὔτε οἱ προαγωγὲς θὰ γίνονται ἀπὸ τὸ ΚΥΣΕΑ.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Θὰ πρέπει νὰ ὑπάρξει περιορισμὸς τῶν Ὑπουργείων σὲ ἑπτὰ ἢ ἐννέα καὶ κατάργηση τῶν θέσεων τῶν Ὑφυπουργῶν καὶ ἀντικατάστασή τους ἀπὸ Γενικοὺς Διευθυντές.

Γραφειοκρατία

Τὴν κατάργηση τῆς γραφειοκρατίας ὑπόσχονται ὅλα τα κόμματα ἀλλὰ δὲν τὴν καταργοῦν ὄχι γιατί δὲν ὑπάρχει ἢ εἶναι δύσκολο νὰ ἀποκτηθεῖ ὁ μηχανοργανωτικὸς μηχανισμὸς ἀλλὰ γιατί ἡ γραφειοκρατία εἶναι τὸ ἀπαραίτητο περιβάλλον τῆς φαυλότητος, τῆς διαφθορᾶς καὶ τῆς κόμμα-τοκρατίας στὴν Δημόσια Διοίκηση. Ἄρα ἡ ἀνάγκη κατάργησης τῆς γραφειοκρατίας καὶ ἡ δημιουργία ἑνὸς συστήματος Δημόσιας Διοίκησης, στὸ ὁποῖο δὲν θὰ ἔχουν δυνατότητα τὰ πολιτικὰ πρόσωπα νὰ παρεμβαίνουν, εἶναι προφανής.

Φορολογικὴ Πολιτικὴ

Ἡ ψήφιση ἑνὸς δίκαιου καὶ μακροχρόνιου φορολογικοῦ συστήματος, ἀναλόγου καὶ μὲ τὴν φοροδοτικὴ ἱκανότητα κάθε πολίτη, λύνει ἐν πολλοῖς τὰ θέματα τῆς γραφειοκρατίας, τῆς φοροδιαφυγῆς καὶ τῆς εἰσφοροδιαφυγῆς, ἐνῶ ἐνθαρρύνει τὶς ἐπενδύσεις στὴν Ἑλλάδα.
Ἡ φορολόγηση θὰ πρέπει νὰ γίνεται στὸ περίσσευμα τῶν ἐσόδων τῶν πολιτῶν καὶ ὄχι στὸ εἰσόδημά τους ἀδιακρίτως. Ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀποδείξεων ἀγορᾶς θὰ εἶναι τὸ καθοριστικὸ κριτήριο. Ἐξαίρεση τοῦ κανόνος αὐτοῦ θὰ ἀποτελοῦν οἱ ἀγορὲς σκαφῶν ἀναψυχῆς καὶ ἀνάλογα εἴδη ὑπερπολυτελοῦς διαβιώσεως. Ἐφ’ ὅσον ὁ πολίτης ἔχει δαπανήσει τὸ ἐτήσιο εἰσόδημά του ἀποδεδειγμένα (μέσῳ τῶν κατατιθεμένων ἀποδείξεων ἀγορᾶς) ἡ περαιτέρῳ φορολόγησή του θὰ εἶναι ἄδικη καὶ γιατί θὰ ἔχει δαπανήσει ὅλο τὸ ἐτήσιο εἰσόδημά του, ἀλλὰ καὶ γιατί θὰ ἔχει συμβάλλει στὴν κίνηση τῆς Ἀγορᾶς.

Νόμος ευθύνης Κυβερνητικών Στελεχῶν

Ψήφιση πραγματικοῦ νόμου περὶ εὐθύνης ὑπουργῶν καὶ ὄχι αὐτοῦ ποὺ ἰσχύει μέχρι σήμερα, ὁ ὁποῖος κατ’ εὐφημισμὸν ὀνομάζεται ἔτσι ἐνῶ στὴν οὐσία εἶναι ὁ νόμος ποὺ ἀπαλλάσσει τοὺς ὑπουργοὺς ἀπὸ τὶς ὁποιεσδήποτε εὐθύνες τους! Κατάργηση τῆς βουλευτικῆς ἀσυλίας, πλὴν τῶν περιπτώσεων ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν ἐκφορὰ τοῦ πολιτικοῦ λόγου.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ἀνεξάρτητη καὶ διεκδικητικὴ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ μὲ στόχο τὴν προάσπιση τῶν κυριαρχικῶν μας δικαιωμάτων, ἀλλὰ καὶ τὴν οἰκονομικὴ καὶ γεωστρατηγική μας ἀναβάθμιση.
Στὰ πλαίσια αὐτά, ἀπαιτεῖται οὐσιαστικὴ ἀναβάθμιση τῶν σχέσεών μας μὲ τὴ Ρωσία στὸν ἐμπορικό, στὸν στρατιωτικὸ καὶ στὸν γεωπολιτικὸ τομέα. Πρέπει νὰ ἀλλάξει ἡ ἀσκούμενη πολιτικὴ κατευνασμοῦ καὶ συνεχοῦς ὑποχωρητικότητας ἔναντι τῆς Τουρκίας, τῆς Ἀλβανίας καὶ τῶν Σκοπίων. Νὰ ἐπιστρέψουμε στὸ ἑνιαῖο ἀμυντικὸ δόγμα Ἑλλάδος – Κύπρου καὶ νὰ δοθεῖ τελεσίγραφο στὰ Σκόπια γιὰ τὸ ὄνομα τοῦ Κρατικοῦ τους μορφώματος, ἄλλως θὰ ἐμποδισθεῖ ὁποιαδήποτε ἐμπορικὴ διέξοδός τους διὰ ξηρᾶς καὶ θαλάσσης.
Ἄμεση ἀνακήρυξη τῆς ΑΟΖ (Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη) καὶ ἐκμετάλ-λευση τοῦ τεράστιου πλούτου ποὺ βρίσκεται στὸ ὑπέδαφος τῆς Χώρας.
Εἰδικότερα γιὰ τὴν εὐαίσθητη περιοχὴ τῆς Θράκης προτείνουμε ἐπιγραμματικά:
·         Δραστικὸ περιορισμὸ τοῦ ρόλου τοῦ Τουρκικοῦ προξενείου τὸ ὁποῖο μὲ τὴν ἀνοχὴ τῆς ἐπίσημης πολιτείας ἔχει ἀναλάβει τὸν ἐκτουρκισμὸ ὅλων τῶν Μουσουλμάνων (Πομάκων καὶ Ρομά).
·         Ἀναθεώρηση τῆς μορφωτικῆς συμφωνίας μεταξύ τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Τουρκίας, ἔτσι ὥστε νὰ δημιουργηθοῦν Ἑλληνικὰ σχολεῖα παντοῦ γιὰ τὰ μειονοτικὰ παιδιά.
·         Διοικητικὴ παρουσία τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους στὴ Θράκη καὶ ἄμεση παρέμβαση στὸ ζήτημα τοῦ ψευδὸ-μουφτῆ.

 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ἀνάδειξη τοῦ δημογραφικοῦ προβλήματος ὡς ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα τῆς Ἑλλάδος.
Στήριξη τῆς οἰκογένειας μὲ συγκεκριμένα μέτρα, ὅπως ἐνισχυμένα ἐπιδόματα στὶς τρίτεκνες μητέρες.
Οἱ μητέρες τεσσάρων παιδιῶν καὶ ἄνω θὰ λαμβάνουν κανονικὸ μισθὸ διότι ἡ ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν ἀπὸ τὶς μητέρες τους καὶ ὄχι ἀπὸ baby sitters εἶναι ἡ πιὸ ὑπεύθυνη καὶ σημαντικὴ ἐργασία γιὰ τὴν πλήρη ἀνάπτυξη τοῦ κυττάρου ποὺ λέγεται Οἰκογένεια, στοιχεῖο ἀπαραίτητο γιὰ τὴν ἐξυγίανση τῆς κοινωνίας καὶ τὴν ἀνάπτυξη τοῦ Κράτους.
Συγχρόνως, μὲ τὴν οἰκειοθελῆ παραίτηση ἐργαζομένων γυναικῶν ἀπὸ τὶς διάφορες ἐργασίες θὰ δημιουργηθοῦν χιλιάδες θέσεις ἐργασίας.

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Ἡ ναυτιλία εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς βασικοὺς ἄξονες ἀνάπτυξης τῆς Ἑλληνικῆς οἰκονομίας. Ἡ ἔνταξή της στὴν μακροπρόθεσμη ἀναπτυξιακὴ πολιτικὴ τῆς χώρας εἶναι ἐπιβεβλημένη ὅπως ἐπίσης καὶ τὰ κίνητρα ποὺ πρέπει νὰ δοθοῦν προκειμένου νὰ στηριχθεῖ ἡ ἀπασχόληση τῶν Ἑλλήνων ναυτικῶν στὰ πλοῖα τῆς Ἑλληνικῆς πλοιοκτησίας. Ἀπαιτεῖται ἐπιπλέον σταθερὸ καὶ ἀνταγω­νι­στικὸ θεσμικὸ πλαίσιο λειτουργίας, καθὼς καὶ ἀναβάθμιση τῆς παρεχόμενης ναυτικῆς ἐκπαίδευσης. Πρέπει ἀκόμα νὰ ληφθοῦν μέτρα προσέλκυσης ἐπισκευῶν καὶ ναυπηγήσεως νέων πλοίων στὰ ναυπηγεῖα τῆς Σύρου, τῆς Χαλκίδος καὶ τοῦ Περάματος.

ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ

Ὅλα τα προαναφερθέντα εἶναι οἱ προτεραιότητες καὶ οἱ ἄμεσες ἐνέργειες ποὺ ἡ πολιτικὴ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» πρόκειται νὰ ἐφαρμόσει προκει­μέ­νου νὰ θέσει τὴν χώρα ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ σὲ τροχιὰ ἐπανόδου στὴν εὐημερία καὶ στὴν ἀληθινὴ ἀνάπτυξη.
Ὑπάρχουν φυσικὰ καὶ ἄλλοι τομεῖς, ὅπως ἡ Ὑγεία καὶ τὰ θέματα τῶν Ἀσφαλιστικῶν Ταμείων, ποὺ τὰ ζητήματά τους καλύπτονται πλήρως ἀπὸ τὶς προαναφερθεῖσες ἐνέργειες κάθαρσης τοῦ σάπιου πολιτικοῦ συστήματος ποὺ ἔχει φασιστικὰ ἐπιβληθεῖ στὴν χώρα ὅπως ἡ ἀπαράδεκτη συνταξιοδότηση παλιννοστούντων χωρὶς νὰ ἔχουν καταβάλλει τὸ παραμικρὸ ἀσφάλιστρο στὴν Πατρίδα μας, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο καταρράκωσε τὰ Ἀσφαλιστικὰ Ταμεῖα προκειμένου νὰ ἀποκτήσουν ψηφοφόρους ὅσοι λυμαίνονται τὴν χώρα τὰ τελευταῖα τριάντα χρόνια.
Μὲ τὴν ἀπόλυτη Πίστη ὅλων ἡμῶν στὸν Θεό μας, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν διάθεση προσφορᾶς καὶ ἐργασίας γιὰ τὴν δόξα τῆς Ἑλλάδος καὶ τὴν διακονία τοῦ λαοῦ της μὲ προσήλωση στὸ πολιτικό μας πρότυπο, τὸν ἀληθινὸ καὶ μοναδικὸ Ἕλληνα κυβερνήτη Ἰωάννη Α. Καποδίστρια, ἔχουμε τὴν βεβαιότητα ὅτι ὅλα στὸν τόπο μας μποροῦν νὰ ἀλλάξουν καὶ θὰ ἀλλάξουν!

ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΘΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΜΕ ΠΙΣΩ!

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου