Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2013

Ἁγίου Αὐγουστίνου - Ἐξομολογήσεις

"Μέγας εἶσαι, Κύριε, καί αἰνετός σφόδρα". "Εἶναι μεγάλη ἡ δύναμή σου καί ἀπροσμέτρητη ἡ σοφία σου". Καί ὁ ἄνθρωπος, τοῦτο τό ἐλάχιστο κομμάτι τῆς δημιουργίας σου, θέλει νά δοξάσει τή μεγαλοσύνη σου. Θέλει νά σέ μεγαλύνει ὁ ἄνθρωπος, αὐτός πού παντοῦ περιφέρει μαζί του τό θνητό του σαρκίο, πού παντοῦ περιφέρει τή μαρτυρία τῆς ἁμαρτίας του, τή μαρτυρία ὅτι "ἀντιτάσσεσαι στούς ὑπερηφάνους". Τοῦτο τό ἐλάχιστο κομμάτι τῆς δημιουργίας σου, ὁ ἄνθρωπος, θέλει νά δοξάσει τή μεγαλοσύνη σου. Ἐσύ τοῦ ξυπνᾶς τή λαχτάρα νά σέ δοξάζει καί νά εὐφραίνεται, γιατί δικά σου πλάσματα εἴμαστε, καί ἡ καρδιά μας δέν ἡσυχάζει ὅσο δέν ἀναπαύεται μέσα σου.

Ἁγίου Αὐγουστίνου, «Ἐξομολογήσεις»
Ἐκδόσεις Πατάκη, Ἀθήνα 2007

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου